Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

Gs. Nguyễn Văn Thành
Mục Lục

Phần I : Tính tình, tự do và định mệnh

Phần II : Những đường hướng khám phá tính tình

Phần III : Bản trắc nghiệm tính tình của G. Berger và phương thức bình giải

Sách tham khảo

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Lắng Nghe, Một Quà Tặng Vô Giá !

Lòng Tự Tin - Hành trang cho ngàn năm thứ ba

Khung trời mở rộng bằng con đường thuyên giải

Bản câu hỏi về tính tình

Phát Huy Quan Hệ Xã Hội Trong Vấn Đề Giáo Dục Trẻ Em Tự Kỷ

Trong Đức Kitô

Nguy cơ Tự Kỷ (nơi trẻ em từ 0 đến 7 tuổi)

Trẻ Em Tự Bế (Autistic Children) - Phương thức giáo dục và dạy dỗ

Quan hệ mẹ con : Bài học đầu tiên của cuộc sống

Phương Pháp Tâm Vận Động

Trẻ Em Chậm Phát Triển

Đồng Cảm Để Đồng Hành

Lắng Nghe Chúa Thánh Thần

Đối Thoại Một quê hương Tình Người

Nguyễn Trãi, Vạn Xuân và Đại Việt

Con Đường Bao Dung

Huyền Sử Việt Nam

Tư Duy và Hành Động

Bản câu hỏi về tính tình
Sách tham khảo

   1.    C. Baudouin - De l'instinct à l'esprit - Desclée Brouwer, 1950.

  2.    R. Vincent et R. Mucchielli - Comment conaỵtre votre enfant - Livre de poche, 1957.

  3.    Alfred Adler - Tìm hiểu nhân tính - Vũ Đình Lưu phiên dịch - Hoàng Đông Phương, 1969.

  4.    L. Barbey - L' Orientation religieuse des Adolescents - Ed. de l'Ecole, 1962.

  5.    Hoàng Quốc và Hoàng Quý - Tìm hiểu tính tình - Thăng Tiến, 1969.

  6.    P. Ricoeur - Le Volontaire et l'involontaire - Aubier, 1963.

  7.    E. Mounier - Oeuvre, tome 2: Traité du caractère - Seuil, 1961.

  8.    J. Toulemonde - La Caractériologie - Payot Paris, 1961.

  9.    R. Le Senne - Traité de Caractériologie - PUF., 1963.

10.    Louis Millet - Les grands textes de la Psychologie moderne - Bordas, 1967

11.    Louis Millet - Panorama des sciences humaines - Bordas, 1968.

12.    L. Beirnaert - Expérience Chrétienne et Psychologie - Ed. de l'Epi, Paris, 1966

13.    P. Vitron, S. J. - Les Dynamismes Sociaux - 2 tomes. Ed. Ouvrières, Paris, 1965

14.    Dr. Fr. Kuenkel - Psychothérapie du Caractère - Vitte Paris, 1959

15.    A. Le Gall - Caractérologie des enfants - PUF., 1961.Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!