Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Mục Lục

Phần I : Tính tình, tự do và định mệnh

Phần II : Những đường hướng khám phá tính tình

Phần III : Bản trắc nghiệm tính tình của G. Berger và phương thức bình giải

Sách tham khảo

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Bản câu hỏi về tính tình
Tác giả: Gs. Nguyễn Văn Thành
Phỏng theo L. Millet Đại học Grenoble, Pháp
SÁCH THAM KHẢO

   1.    C. Baudouin - De l'instinct à l'esprit - Desclée Brouwer, 1950.

  2.    R. Vincent et R. Mucchielli - Comment conaỵtre votre enfant - Livre de poche, 1957.

  3.    Alfred Adler - Tìm hiểu nhân tính - Vũ Đình Lưu phiên dịch - Hoàng Đông Phương, 1969.

  4.    L. Barbey - L' Orientation religieuse des Adolescents - Ed. de l'Ecole, 1962.

  5.    Hoàng Quốc và Hoàng Quý - Tìm hiểu tính tình - Thăng Tiến, 1969.

  6.    P. Ricoeur - Le Volontaire et l'involontaire - Aubier, 1963.

  7.    E. Mounier - Oeuvre, tome 2: Traité du caractère - Seuil, 1961.

  8.    J. Toulemonde - La Caractériologie - Payot Paris, 1961.

  9.    R. Le Senne - Traité de Caractériologie - PUF., 1963.

10.    Louis Millet - Les grands textes de la Psychologie moderne - Bordas, 1967

11.    Louis Millet - Panorama des sciences humaines - Bordas, 1968.

12.    L. Beirnaert - Expérience Chrétienne et Psychologie - Ed. de l'Epi, Paris, 1966

13.    P. Vitron, S. J. - Les Dynamismes Sociaux - 2 tomes. Ed. Ouvrières, Paris, 1965

14.    Dr. Fr. Kuenkel - Psychothérapie du Caractère - Vitte Paris, 1959

15.    A. Le Gall - Caractérologie des enfants - PUF., 1961.

Tác giả Gs. Nguyễn Văn Thành (Phỏng theo L. Millet Đại học Grenoble, Pháp)

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!