Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Mục Lục
Lời Tri Ân
Phần I: Khung Cảnh Tổng Quát, Chương I: Từ Thiên Nhiên Đến Con Người
Chương II: Lý Tưởng và Mục Tiêu Giáo Dục
Phần II: Lịch Sử Thành Lập, Chương III: Điều Kiện Hợp Pháp Đến Hoạt Động Thực Tiễn
Chương IV: Hội Đại Học Đà Lạt
Chương V: Quá Trình Thành Lập Viện Đại Học
Chương VI: Khối Hành Chánh
Chương VII: Khối Tâm Linh
Chương VIII: Khối Phục Vụ Chuyên Biệt
Chương IX: Khối Học Thuật
Chương Mười: Một Số Dự Án của Viện Đại Học Đà Lạt
Phần III: Khối Học Vụ: Các Phân Khoa; Chương XI: Trường Sư Phạm
Chương XII: Trường Văn Khoa
Chương XIII: Trường Khoa Học
Chương XIV: Trường Chánh Trị Kinh Doanh
Chương XV: Trường Thần Học

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Viện Đại Học Đà Lạt Giữa Lòng Dân Tộc Việt Nam 1957-1975

“Mến Thánh Giá” (1670-2008)

VIỆN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT GIỮA LÒNG DÂN TỘC VIỆT NAM 1957-1975

● Phần 1: Khung Cảnh Tổng Quát.

Chương Một: Từ Thiên Nhiên Đến Con Người - Chương Hai: Lý Tưởng và Mục Tiêu Giáo Dục.

● Phần 2: Lịch Sử Thành Lập.

Chương Ba. Điều Kiện Hợp Pháp Đến Hoạt Động Thực Tiễn - Chương Bốn. Hội Đại Học Đà Lạt - Chương Năm: Quá Trình Thành Lập Viện Đại Học. - Chương Sáu: Khối Hành Chánh  -  Chương Bảy: Khối Tâm Linh. - Chương Tám: Khối Phục Vụ Chuyên Biệt  - Chương Chín: Khối Học Thuật  - Chương Mười: Một Số Dự Án của Viện Đại Học Đà Lạt. 
 
● Phần 3: Khối Học Vụ: Các Phân Khoa: Trường Sư Phạm, Trường Văn Khoa, Trường Khoa Học, Trường Chánh Trị Kinh Doanh, Trường Thần Học.  
 

Tác giả Gs. Đỗ Hữu Nghiêm


Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!