Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Gs. Trần Văn Cảnh
  Mục Lục
Chương I: Chính sách Mục Vụ Văn Hoá
Chương II: Mục vụ Văn Hóa Thuyết trình Hội Học
Chương III: Mục Vụ Văn Hoá Báo chí
Chương IV: Mục vụ văn hóa Thư liệu: Thư viện giáo xứ
Chương V: Mục vụ văn hoá tu thư tập thể
Chương VI: Giới thiệu sách « Kỷ yếu 50 năm thành lập Giáo Xứ Việt Nam Paris 1947-1997 »
Chương VII: Giới thiệu sách « Ðường vào tình yêu »
Chương VIII: Giới thiệu sách « Văn Hóa và Ðức tin »
Chương IX: Giới thiệu sách « Văn Hóa Gia Ðình »
Chương X: Giới thiệu sách « Tân Lịch Sử Giáo Hội »
Chương XI: Mục vụ Văn Hóa Mạng Lưới Tin Học
Chương XII: Tổng kết về Mục Vụ Văn Hóa

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

GIÁO DỤC CON CÁI - BỘ SÁCH THÁNH KINH VÀ GIA ĐÌNH

Mục Vụ Hôn Nhân Gia Đình Giáo Xứ Việt Nam Paris

Giáo Xứ Việt Nam Paris 60 Năm Hiện Hữu

Mục Vụ Xã Hội, Bác Ái Liên Đới, Giáo Xứ Việt Nam Paris trong 60 năm qua 1947-2007

Mục Vụ Văn Hóa ở Giáo Xứ Việt Nam Paris

MỤC VỤ VĂN HÓA Ở GIÁO XỨ VIỆT NAM PARIS

LỜI MỞ CHUNG 

 

Cng đng Dân Chúa Vit Nam đang chun bị c hành NĂM THÁNH 2010. Ngày 30.11.2007, Ðc Hng Y Phạm Minh Mn đã đưa ra mt Ð Án, theo đó, năm 2008 ba chủ đ sẽ đưc nghiên cu v Giáo Hi mu nhim, Giáo Hi hip thông và Giáo Hi s vụ. Nhân dịp này, chúng con xin đóng góp vài s kin và suy tư, có thể còn nông cạn sánh với đề cương được vạch ra, nhưng nếu có thể góp phần cách nào đó thì cũng vui rồi. Chúng con xin nói v« Ði sng của mt giáo x vit nam », qua 9 khía cạnh : 1- Giới thiệu tổng quát, 2- Mục Vụ Văn Hóa, 3- Mục Vụ Xã Hội, 4- Mục Vụ Hôn nhân Gia Ðình, 5- Mục Vụ Giáo Dục Ðào tạo, 6- Quản lý phương tin tài chánh, cơ svà dụng cụ, 7- Sinh hoạt đặc biệt kỷ niệm 60 năm, 8- Những sinh hoạt hằng năm, 9- Những sinh hoạt đặc biệt trong năm.

 

Sau đây là phn II, chủ đ sẽ xoay quanh « Mục Vụ Văn Hóa ». 

 

Trong điện văn gởi cho Giáo Xứ Việt Nam Paris ngày 25.06.1996, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo Xứ, « Ðức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu Việt Nam Paris dùng việc cử hành đại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ của họ như khởi điểm của một giai đoạn mới trong đời sống cộng đoàn giáo xứ, mà thuỷ chung  trung tín với văn hoá việt nam của họ và liên đới với dân tộc việt nam của họ, hầu trở thành những chứng nhân phát huy tinh thần Phúc Âm giữa đồng bào và anh em của họ[1] ». Lời nhắn nhũ của Ðức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến mục vụ văn hoá « thủy chung trung tín với văn hoá việt nam của họ » trong sứ mệnh loan báo tin mừng « hầu trở thành những chứng nhân phát huy tinh thần Phúc Âm giữa đồng bào và anh em của họ ».

Tuân theo lời dậy của Ðúc Thánh Cha, Giáo xứ Việt Nam, từ ngày thành lập, vẫn luôn luôn ý thức và thực hiện mục vụ văn hoá. Trong « Kỷ yếu 50 năm thành lập Giáo Xứ Việt Nam tại Pháp 1947-1997 », cha chánh xứ Mai Ðức Vinh đã ghi nhận việc này khi viết : « Là một cộng đoàn sắc tộc tại thủ đô Paris, Giáo Xứ Việt Nam không thể không là một « cộng đoàn văn hoá ». Văn hoá phản ánh nếp sống riêng của dân tộc ta, văn hoá ăn sâu vào cách sống đạo của người công giáo việt nam, văn hoá cần thiết để hội nhập vào xã hội Pháp tiếp đón chúng ta. Vì thế, ngay từ khi mới thành lập, tại trung ương đã có quán cơm xã hội, nghĩa là đã có « các món ăn việt nam », đã có báo chí, nghĩa là những tờ báo « chữ việt nam », đã có những buổi học tập, diễn thuyết bằng tiếng việt dành riêng cho « đồng bào việt nam », vừa để bảo toàn tinh thần văn hoá dân tộc, vừa chuẩn bị cho họ « hội nhập vào văn hoá và xã hội Pháp[2] ».

Mục vụ văn hoá ở Giáo xứ, như vậy đẵ bắt đầu bằng những sinh hoạt cụ thể. Rồi những sinh hoạt cụ thể này tích luỹ, sinh hoạt trước kéo theo sinh hoạt sau, những kinh nghiệm từ từ cô đọng lại, lôi cuốn suy nghĩ, cải tiến hoạt động, phát sinh ra những nguyên tắc nền tảng : hoạt động suy nghĩ ra chính sách ; chính sách phát triển và cải tiến hành động. Ðể việc trình bày được có hệ thống, bài biên khảo tổng quát này về mục vụ văn hoá ở Giáo Xứ Việt Nam Paris xin ngược dòng lịch sử giới thiệu hai khía cạnh : Chính sách mục vụ văn hoá, rồi những hoạt động và sản phẩm mục vụ văn hoá đã thực hiện. Nói như vậy, về « Mục vụ Văn hóa ở Giáo xứ Việt nam Paris », lần lượt chúng ta sẽ xem những mục sau dây :

 

 1. Chính sách mục vụ văn hóa
 2. Mục vụ văn hóa Thuyết trình hội học
 3. Mục vụ văn hóa Báo chí
 4. Mục vụ văn hóa Thư viện
 5. Mục vụ văn hóa Tu thư tập thể
 6. Giới thiệu sách « Kỷ yếu 50 năm thành lập Giáo Xứ Việt Nam Paris 1947-1997 »
 7. Giới thiệu sách « Ðường vào tình yêu »
 8. Giới thiệu sách « Văn hóa và Ðức tin »
 9. Giới thiệu sách « Văn hóa gia đình »
 10. Giới thiệu sách « Tân lịch sử Giáo hội »
 11. Mục vụ văn hóa Mạng lưới tin học Internet
 12. Tổng kết về mục vụ văn hóa  

 

 

Trần Văn Cảnh

 

Ấn bản 3, co bổ xung và sửa chữa

Paris, mùa Phục Sinh 2008

 

(Ấn bản 1 : in trong « Văn Hóa và Ðức tin » 2004)

(n bản 2 : đăng trên mạng lưới http://www.dunglac.net/http://vietcatholic.net/news/ 2007)
 


[1] Kỷ yếu 50 năm thành lập Giáo Xứ Việt Nam tại Pháp 1947-1997, tr. 3

[2] Kỷ yếu, sđd, tr. 51

--------------------------------------------------------------------------------------

MỤC LỤC TÓM TẮT 

1.      Li m chung

2.      Chính sách Mục Vụ Văn Hoá

3.      Mục vụ Văn Hóa Thuyết trình

4.      Mục Vụ Văn Hoá Báo chí

5.      Mục Vụ Văn Hoá Thư liệu

6.      Mục vụ Văn Hóa Tu Thư Tập Thể

7.      Giới thiệu sách « Kỷ Yếu 50 năm thành lập GXVN Paris 1947-1997 »

8.      Giới thiệu sách « Ðường vào tình yêu »

9.      Giới thiệu sách « Văn Hóa và Ðức tin »

10.  Giới thiệu sách « Văn Hóa Gia Ðình »

11.  Giới thiệu sách « Tân Lịch Sử Giáo Hội »

12.  Mục vụ Văn Hóa Mạng Lưới Tin Học

13.  Tổng kết về Mục Vụ Văn Hóa

Tác giả Gs. Trần Văn Cảnh


Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!