.:: Cong Giao Viet Nam ::.


Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Mục Lục

Phần I : Chúng ta không thể không thuyên giải

Chương I, 1 : Giai đoạn Cửa Vào

Chương I, 2 : Giai đoạn Biến Chế

Chương I, 3 : EROS, THANATOS và ANANKÉ (6)

Chương I, 4 : Mẹ thuyên giải con theo D.W. Winnicott

Chương I, 5 : Thuyên giải là gì ?

Chương I, 6 : Điểm bế tắc

Phần II : Tư duy cấu trúc

Chương II, 1 : Nhân và quả giao thoa chằng chịt, qua lại

Chương II, 2 : Khả năng định hướng cuộc đời

Chương II, 3 : Chia sẻ, đồng hành : Một con đường tất yếu Anankè

Chương II, 4 : Mở đường cho vô thức đi ra vùng ánh sáng

Chương II, 5 : Lắng nghe, học hỏi, nhìn nhận để "Tái sinh nhau, nhờ nhau".

Phần III : Những vấn đề của chúng ta

Chương III, 1 : Ngôn ngữ của giấc mơ cần lắng nghe và phát hiện

Chương III, 2 : Khám phá ba loại vấn đề trong mỗi câu chuyện trao đổi hay là trong mỗi giấc mơ

Chương III, 3 : Hóa giải

Phần kết luận : Giấc Mơ của người Việt Nam

Sách Tham Khảo

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Khung trời mở rộng bằng con đường thuyên giải
Tác giả: Gs. Nguyễn Văn Thành
SÁCH THAM KHẢO

 

Bí Chú:

 

1)    Astington J.W.  -  Comment les enfants découvrent la pensée  -  Retz, Paris 1999

2)    Thích Nhất Hạnh  -  Đường Xưa Mây Trắng  - Lá Bối, CA USA, tr 451, chương 66

3)    Ricoeur P.  -  Le conflit des Interprétations  - Seuil, Paris 1965

   Ricoeur P.  -  De L’Interprétation  -  Seuil, Paris 1965

4)    NGUYỄN Văn Thành  -  Phát Huy Nhân Lực  -  Tình Người, Lausanne 1998

  NGUYỄN Văn Thành  -  Quan Hệ Mẹ Con  -    T.N. Lausanne 2000

5)    NGUYỄN Văn Thành  -  Phát Huy Nhân Lực  -  T.N. Lausanne 1998

6)    Ricoeur P.  -  De L’Interprétation  -  Seuil, Paris 1995 p. 277

7)    Viorst J.  -  Les renoncements nécessaires  -  R. Laffont, Paris 1988

8)    Lemay M.  -  L’Éclosion Psychique de L’Être Humain  -  Fleurus, Paris 1983, tr. 527

9)    Cramer B.  -  Premiers Liens  -  Stock, Paris 1991

10)          Maisonneuve J.L.  -  Jésus sans l’Église  -  Calman-Lévy, Paris 2000

11)         Mahler M.  -  La naissance psychologique de l’Être Humain  - Payot, Paris 1980

Mahler M.  -  Psychose Infantile  -  P. Bibl. Payot, Paris 1993

12)          Cramer B.  -  Que deviennent nos Bébés  -  O. Jacob, 1999

13)           Cung Oán Ngâm Khúc

14)             NGUYỄN Văn Thành  -  Lắng Nghe  -  T.N. Lausanne, Hè 1999, tr. 83

15)          Senge P.  -  La Cinquième Discipline  -  First. Paris 1991Selvini Palazzoli M.  -  Paradoxe et Contre-Paradoxe  -  ESP, Paris 1978 Watzlawick P.  -  Une Logique de la Communication  -  Seuil, Paris 1972 Bateson G.  -  Vers l’Écologie de l’Esprit  -  Seuil, Paris 1977

16)           NGUYỄN Văn Thành  - Đối Thoại  -  T.N. 1999. tr. 9

17)            De Saint-Exupéry A. - Cậu Hoàng Con  -  Khai Trí, Sài Gòn 1996, tr. 92

18)            100 Bài Thơ Tình  - NXb Giáo Dục Hà Nội 1993, tr. 9

19)            Nhà Xb Xuân Hương, 1969, tr. 235

20)            Vygotsky L.S.  -  Thought and Language  - Mit Press Cambridge, 1962

Feuerstein R.  -  Instrumental Enrichment  -  Un. Park Press 1971

21)          Goleman D.  -  Emotional Intelligence  -  Bantam USA, t.I 1996, tr. 167

22)       Astington J.W.  -  Comment les Enfants découvrent la pensée  -  Retz, Paris 1999, tr. 149

23)         NGUYỄN Văn Thành  -  Phát Huy Nhân Lực  -  T. N. Lausanne 1998, tr. 199

24)     Williams L.V.  -  Deux Cerveaux pour Apprendre  -  Ed. d’Org. Paris 1986

25)          Cuelho P.  -  The Alchemist  -  Harper San Francisco 1994

26)           Stone D.  -  Difficult conversations  -  M. Joseph.  London 1999

27)           Xem lại Chương II, 4

28)           Thái Đắc Xuân  -  100 chuyện Cổ Tích Việt Nam  -  Xb Hà Nội, số 83 tr.387

 

 

Sách Tham Khảo

 

1.-    Về xúc động và tình cảm

1.1.   Cameron - B.L - The emotional hostage - F.P,   CA 1986

1.2.   Dubois V. - Les Emotions - E.S.F,  Paris 1993

1.3.   Die P - Connaitre ses blessures - Emmanuel, Paris 1993

1.4.   Fisher R - Getting to Yes - Penguin book, N.Y. 1991

1.5.   Goleman D. - L'Intelligence émotionnelle - R.Laffont, Paris 1997

1.6.   Nguyên  V.T - Comment gérer les émotions - SCES, Lausanne 1991

1.7.   Simmons St - Mesurez votre I.E - Ed. Le Jour, Québec 1996

1.8.   Stone D - Difficult conversations - M.Joseph, London 1999

1.9.    Steiner C. - L'A.B.C. des Emotions - Inter Ed, Paris 1998

 

 

2.-     Về Phân tâm học

2.1.   De Mijolla A - Psychanalyse - PUF, Paris 1996

2.2.   Ricoeur P - Le Conflit des Interprétations - Seuil. Paris 1969

2.3.   Nguyễn Văn Thành - Đường vào nội tâm - Tình Người, Lausanne 1997

2.4.   Ricoeur - De l'Interprétation - Seuil, Paris 1965

 

3.      Về trẻ em

3.1.   Brazelton T.B - Points forts - Stock, Paris 1993

3.2.   Cramer B - Premiers Liens - Stock, Paris 1991

3.3.   Cramer B - Que deviennent nos bébés - Ed.O Jacob, 1999

3.4.   Clancier A - Paradoxe de Winniccott - Payot, Paris 1984

3.5.   GreenSpan St. - L'Esprit qui apprend -  Ed.O.Jacob 1998

3.6.   Stern D - Journal d'un bébé - Calmann - Levy, 1992

3.7.   Thirion M - Les Compétences du nouveau-né - Ed. J'ai lu A. Michel, 1994

3.8.   Winnicott D.W - Jeu et réalité - Gallimard, Paris 1975

3.9.   Winnicott D.W - Processus de maturation chez l'enfant - Pet. Bibl. Payot, Paris 1983

3.10. Nguyễn Văn Thành - Quan hệ Mẹ Con - Tình người, Lausanne, 2000

3.11. Astington J.W - Comment les enfants découvrent la pensée - Retz, Paris 1999

 

4.      Về Tư duy Cấu trúc

4.1.   Senge P - La Cinquième discipline - First, Paris 1991

4.2.   Senge P - The fifth Discipline, Fieldbook - Doubleday, N.Y 1994

4.3.   Senge P - La danse du changement - First, Paris 1999

4.4.   Yatchinovsky A.- L'Approche systémique - ESF, Paris 1999

4.5.   Nguyễn Văn Thành - Đối Thoại : Quê hương, Tình người - T.N, Lausanne 1999

4.6.   Nguyễn Văn Thành - Phát huy Nhân lực - TN, Lausanne 1998

 

5.      Chuyện Cổ tích Việt Nam

5.1.   Hoàng Trọng Miên - Việt Nam văn học toàn thư:          Thần thoại, cổ tích - Tiếng Phương Đông, Sàigòn Mậu Tuất

5.2.   Thái Đắc Xuân - 100 chuyện Cổ tích Việt Nam, Nhà xuất bản Hà Nội, Hà nội 1997

5.3.   Từ Vân - Cổ tích Việt Nam - Nhà xuất bản Quê Hương, Canada 1982.

 

Ấn loát : Notre-Dame de Fatima

1963 Orsonnens - Fribourg

 

 Cùng Một Tác Giả trong Tủ sách Tình người

1.-Đường vào nội tâm, Lausanne 1997

2.-Phát huy Nhân Lực, 1998

3.-Đối thoại, Quê hương Tình Người, 1999

4.-Lắng nghe, 1999

5.-Tự Tin, 2000

6.-Quan hệ Mẹ Con, 2000

7.-Khung Trời Mở Rộng, bằng con đường thuyên giải,
    2000

 

" Con là ai ? Hạt bụi giữa Đất Trời vụ trụ !

"Nhưng đời con gây động chuyển hằng ngàn tinh
  tú."

Tác giả Gs. Nguyễn Văn Thành

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!