Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Mục Lục

Lời Dịch Giả

Chương I: Hình hài con người sau khi tắt thở

Chương II: Chết là hết mọi sự ở trần gian

Chương III: Đời người thấm thoát thoi đưa

Chương IV: Mọi người đều phải chết

Chương V: Giờ chết đến bất ngờ

Chương VI: Cái chết của những người tội lỗi

Chương VII: Những nỗi lo lắng lúc sắp chết của những người tín hữu nguội lạnh, trễ nãi

Chương VIII: Sự chết của kẻ lành

Chương IX: Sự bình an tâm hồn của người công chính trong giờ chết

Chương X: Ý nghĩa việc dọn mình chết lành

Chương XI: Hai cuộc sống hoàn toàn trái ngược

Chương XII: Thói quen phạm tội

Chương XIII: Những lừa dối mà ma quỉ thường đặt vào tâm trí các tội nhân

Chương XIV: Ngày phán xét riêng

Chương XV: Cuộc phán xét chung

Chương XVI: Các hình khổ trong hoả ngục

Chương XVII: Tánh cách đời đời của hoả ngục

Chương XVIII: Lương tâm bị cắn rứt của những kẻ dữ

Chương XIX: Đức nhẫn nại

Thư mục

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Đường về nhà Cha
Tác giả: Thánh An-Phong-Xô Li-go-ri
Phêrô Bùi-Đắc-Hữu, dịch
THƯ MỤC

5 sách :      5 sách Mô- sê

1.- Sách Sáng thế    :     Genesis

2.- Sách Xuất hành  :     Exodus

3.- Sách Lê-vi          :      Levitius

4.- Sách Dân số      :      Numbers

5.- Sách Đệ nhị luật: Deutronomy

 

6.- Sách Giô-su-ê : Joshua

7.- Sách Thủ lảnh : Judges

8.- Sách Bà Rút

9.-   Sách Sa-mu-en /1: Samuel / 1

10.- Sách Sa-mu-en /2: Samuel / 2

11.- Sách các Vua / 1 : J udges /1

12.- Sách các Vua / 2  : Judges /2

 

13.- Sách Ét - ra

14.- Sách Nơ-ke-mi-a

15.- Sách Tô-bi-a

16.- Sách Giu-đi-tha

17.- Sách Ét-te

18.- Sách Ma-ca-bê/ 1

19.- Sách Ma-ca-bê/ 2

20.- Sách  Gióp

21.- Sách Thánh vịnh

22.- Sách Châm ngôn

23.- Sách Giảng viên

24.- Sách Diểm ca

25.- Sách Khôn ngoan

26.- Sách Huấn ca

 

27.- Sách I-sai-a  : Isaiah

28.- Sách Giê-rê-mi-a: Jeremiah

29.- Sách Ai-ca

30.- Sách Ba-rúc : Baruch

31.- Sách Ê-dê-ki-en: Ezekiel

32.- Sách Đa-ni-en  : Daniel

33.- Sách Hô-sê : Hosea

34.- Sách Giô-en: Joel

35.- Sách A-mốt : Amos

36.- Sách Ô-ba-đi-a : Obadiah

37.- Sách Gio-na : Jonah

38.- Sách Mi-kha : Micah

39.- Sách Na-khum : Nahum

40.- Sách Kha-ba-cúc : Habakkuk

41.- Sách Xô-phô-ni-a

42.- Sách Khác-gai

43.- Sách Gia-ca-ri-a

44.- Sách Ma-la-khi

 

         Dẫn nhập Tân-Ước

45.- Tin Mừng theo thánh Mát-thêu

46.- Tin Mừng theo thánh Mác-cô

47.- Tin Mừng theo thánh Lu-ca

48.- Tin Mừng theo thánh Gio-an

49.- Sách Công Vụ Tông Đồ

50.- Thư gửi tín hữu Rô-ma

51.- Thư 1 gửi tín hữu Cô-rin-tô

52.- Thư 2 gửi tín hữu Cô-rin-tô

53.- Thư gửi tín hữu Ga-lát

54.- Thư gửi tín hữu Ê-phê-sô

55.- Thư gửi tín hữu Phi-lip-phê

56.- Thư gửi tín hữu Cô-lô-xê

57.- Thư 1gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni

58.- Thư 2 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni

59.- Thư 1 gửi ông Ti-mô-thê

60.- Thư 2 gửi ông Ti-mô-thê

61.- Thư gửi ông Ti-tô

62.- Thư gửi ông Phi-lê-môn

63.- Thư gửi tín hữu Do-thái

64.- Thư của thánh Gia-cô-bê

65.- Thư 1 của thánh Phêrô

66.- Thư 2 của thánh Phêrô

67.- Thư 1 của thánh Gio-an

68.- Thư 2 của thánh Gio-an

69.- Thư 3 của thánh Gio-an

70.- Thư của thánh Giu-đa

71.- Sách Khải huyền:

            Book of Revelation

 

 


 
 

         - - - - - - /// - - - - -

        Mục    lục

Từ 1 - 46  : Sách

 

1.- Sáng thế    :     Genesis

2.- Xuất hành  :     Exodus

3.- Lê-vi          :      Levitius

4.- Dân số      :      Numbers

5.- Đệ nhị luật: Deutronomy

6.- Giô-su-ê : Joshua

7.- Thủ lảnh : Judges

8.- Bà Rút    : Ruth

9.- 1/ Sa-mu-en : 1/ Samuel

10.- 2/ Sa-mu-en : 2/Samuel

11.-1/ các Vua: 1/ Kings

12.- 2/ các Vua: 2/ Kings

 

13.- Ét – ra            

14.- Nơ-ke-mi-a

15.- Tô-bi-a

16.- Giu-đi-tha

17.- Ét-te

18.- Ma-ca-bê/ 1

19.- Ma-ca-bê/ 2

20.-  Gióp

 

 

21.- Thánh vịnh

22.- Châm ngôn

23.- Giảng viên

24.- Diểm ca

25.- Khôn ngoan

26.- Huấn ca

 

27.- I-sai-a  : Isaiah

28.- Giê-rê-mi-a: Jeremiah

29.- Ai-ca

30.- Ba-rúc : Baruch

31.- Ê-dê-ki-en: Ezekiel

32.- Đa-ni-en  : Daniel

33.- Hô-sê : Hosea

34.- Giô-en: Joel

35.- A-mốt : Amos

36.- Ô-ba-đi-a : Obadiah

37.- Gio-na : Jonah

38.- Mi-kha : Micah

39.- Na-khum : Nahum

40.- Kha-ba-cúc : Habakkuk

41.- Xô-phô-ni-a

42.- Khác-gai

43.- Gia-ca-ri-a

44.- Ma-la-khi

45.- Công Vụ Tông Đồ

 46.- Khải huyền: (Tân Ước)

       Book of Revelation

 

        Tân-Ước

 Từ 47-50:Tin Mừng theo thánh..

47.- Mát-thêu

48.- Mác-cô

49.- Lu-ca

50.- Gio-an

 

 Từ 51- 59 :Thư gởi tín hữu . . .

51- Rô-ma

52.- 1 /Cô-rin-tô

53.- 2 / Cô-rin-tô

54.- Ga-lát

55.- Ê-phê-sô

56.- Phi-lip-phê

57.- Cô-lô-xê

58.- 1/ Thê-xa-lô-ni

59.- 2/ Thê-xa-lô-ni

 

Từ 60- 65:Thư gửi ông..

 

60.- 1/ ông Ti-mô-thê

61.-  2/ ông Ti-mô-thê

62.- ông Ti-tô

63.- ông Phi-lê-môn

64.- Do-thái

65.- Gia-cô-bê

 

Từ 66-71:Thư của thánh

66.- 1/ Phêrô

67.- 2/ Phêrô

68.- 1/ Gio-an

69.- 2/ Gio-an

70.- 3/Gio-an

71.- Giu-đa

Tác giả: Thánh An-Phong-Xô Li-go-ri (Phêrô Bùi-Đắc-Hữu, dịch)

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!