Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Mục Lục

Lời mở đường - "Kho nấu" cuộc đời

Chương một - Đối thoại là một tiến trình sáng tạo

Chương hai - Nắm vững mục đích, tối hậu của Đối thoại

Chương ba - Ưu tiên số một cần đặt lên hàng đầu khi đối thoại : Biết mình, biết người

Chương bốn - Lắng nghe và gọi ra ánh sáng

Chương năm - Xây dựng một quan hệ Tình Người bình đẳng và đồng hành

Chương sáu - Đối thoại là tương tức và tương sinh

Lời nói cuối - Một danh hiệu khác của đối thoại là thứ tha

Sách Tham Khảo

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Đối Thoại Một quê hương Tình Người
Tác giả: Gs. Nguyễn Văn Thành
SÁCH THAM KHẢO

- Argyris Chris
 - Overcoming Organizational 

  Defenses,   A & B, Boston 1992.
 
- Bellenger     
 - Être PRO, ESF, Paris 1992. 
 
- Boldt L. G.
 - Zen and the art of making a Living,  

  Arkana, New York 1993.
 
- Covey St. R.
 - Les sept habitudes, First, Paris 1991.

- L ’étoffe des leaders, First,

  Paris 1996.

- Priorité aux priorités, First, Paris

  1995.
 
- de Alcantara, P.           
 - La technique Alexander, Dangles,  

  France 1997.
 
- de Saint Paul, J.
 - Derrière La Magie, Inter Ed., Paris

  1984.

- Choisir sa vie, Inter Ed., Paris 1993
 
- Dilts R.
 - Croyances et Santé, Epi, Paris 1994.
 
- Dixon N.M.
 - Dialogue at work, L & M, London

  1998.
 
- Hesselbein F.
 - The Leader of the Future, Drucker

  Fond New York 1996.
 
- Harris A & T.
 - Toujours gagnant, Inter Ed., Paris

  1986.

- D ‘Accord avec Soi, Epi., Paris 1984.
 
- Molden D.   
 - Managing with the power of NLP ,

  F.  Times, London 1996.
 
- Mongeau  P.
 - Connais-toi toi-même, Maxima,

  Paris 1994.
 
- James M.
 - Naitre Gagnant, Inter Ed., Paris

  1978.
 
- Jampolsky G.
 - Change your Mind, Change your

  Life,  Bantam, U.S.A 1993.
 
- Jampolsky L.
 - Affirmez votre personnalité, Rocher,

  Monaco 1991.
 
- Jaoui G
 - Le triple Moi, R. Laffont, Paris

  1979.
 
- Knight S.     
 - NLP at work, NB London 1995.
 
- Kaeppelin P 
 - L’Ecoute, L.T. Paris 1989.
 
- Freire P.
 - Pedagogy of the oppressed, C.P.,

  New York 1994.
 
- Senge P.M. 
 - The The 5th Discipline, Century,

   London 1992.

- The 5th Discipline, Fieldbook,

  Doubleday,   New York 1994.
 
- van de Graaf
 - L’analyse transactionnelle, Privat,

  Toulouse 1989
 
- Jampolsky L.
 - Affirmez votre personnalité, Rocher,

  Monaco 1991.
 
- Jaoui G
 - Le triple Moi, R. Laffont, Paris

  1979.
 
- Knight S.     
 - NLP at work, NB London 1995.
 
- Kaeppelin P 
 - L’Ecoute, L.T. Paris 1989.
 
- Freire P.
 - Pedagogy of the oppressed, C.P.,

  New York 1994.
 
- Senge P.M. 
 - The The 5th Discipline, Century,

   London 1992.

- The 5th Discipline, Fieldbook,

  Doubleday,   New York 1994.
 
- van de Graaf
 - L’analyse transactionnelle, Privat,

  Toulouse 1989
 


 
Công việc Em là biến không thành có,

Hoá bóng đêm thành mặt trời rạng tỏ,

Chuyển luân rác, nuôi sống những cánh đồng,

Giữa sa mạc, làm tuôn chảy dòng sông,

Trong chết chốc, vun trồng hạt mầm sống,

Đường chúng ta "Thứ tha và Hy vọng"

Tác giả Gs. Nguyễn Văn Thành

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!